تاثیر مصرف پرتقال بر سلامت جنین

در ميان ارقام آبي يک رقم به نام عسکري، بي دانه و بقيه ارقام دانه دار بودند. نتايج آزمايشات نشان مي دهد شرايط مناسب جهت شفاف سازي آب انگور با بنتونيت در يک محيط خانگي دماي محيط، ژل بنتونيت معادل 1 گرم بنتونيت به ازاي هر ليتر آب انگور، زمان 3 ساعت، گرم کردن نمونه تا دماي حدود 65 درجه سانتيگراد قبل از صاف کردن و در نهايت استفاده از صافي مناسب مي باشد. شیلنگ را در یک قسمت صاف از زمین قرار دهید. به منظور بهينه کردن فرايند شفاف سازي آزمايشاتي با متغير هاي بنتونيت در دو سطح (1 و 2 گرم در ليتر)، دماي اوليه در سه سطح (25، 50 و 80 درجه سانتيگراد) و روش صاف کردن در دو سطح (با پيش گرم کردن تا دماي 65 درجه سانتيگراد و بدون پيش گرم کردن) انجام گرفت.

افزايش مقدار بنتونيت تا دو درصد موجب كاهش كدورت و افزايش ميزان شفافيت شده است. استفاده از بنتونيت در مقايسه با خاك شيره به طور معني داري موجب افزايش شفافيت شده است. از جمله این که کم و کیف تولید ابریشم ایران به چه میزان بوده و به عنوان یک کالای استراتژیک، چه کارکردهایی داشته و چه تأثیری در اقتصاد و سیاست صفویان متأخر داشته است؟ رقم عسکري به دليل بي دانه بودن و ارقام آق اوزوم، خليلي، فرخي، شرشره، کشمشي قرمز، ريش بابا، ملايي و ميرزايي به دليل کاشت در مناطق سردسير استان و داشتن تحمل به سرما، طعم و مزه مناسب و شکل ظاهري ميوه به عنوان ارقام برتر براي تازه خوري و ارقام ويس قلي، کردکش سفيد، کردکش قرمز و گزنه اي به دليل آبدار بودن و عملکرد بالا براي تهيه آب ميوه توصيه مي شوند.

رقم سرچال با ممکي با 77% تشابه و رقم آق اوزوم با چرمو زورس با 28% تشابه به ترتيب بيشترين و کمترين تشابه را داشتند. رقم دله اوزوم با 55 و رقم شله با 195 سانتي متر مربع به ترتيب کوچک ترين و بزرگ ترين سطح برگ کامل را داشتند. مقدار مواد جامد محلول از 15.5% (رقم دله اوزوم) تا 26% (رقم ميرزايي) متغير بود. از این رو، این مسئله مطرح است که این سه عامل مرتبط (ابریشم، سیاست انحصار و بازرگانان ارمنی) چه تأثیری بر یکدیگر داشته و نقش آنها در اقتصاد و سیاست صفویان متأخر چه بوده است؟

برای بررسی دقیقتر این نقش، پس از نگاهی به کم و کیف تولید ابریشم، کوشش شده است تا علل اتخاذ سیاست انحصار ابریشم و نیز علل بهکارگیری بازرگانان ارمنی به مثابه مجریان این سیاست بررسی شود. کلید واژهها: ابریشم، بازرگانان ارمنی، تجارت خارجی، سیاست انحصار، صفویان. زیرا آنان حوزۀ تجارت ابریشم را در بازارهای جهانی و در قلمروهای نوینی گسترش دادند که این قلمروها نیز چنانکه باید هنوز شناخته نشدهاند، همچنان که نقش و علل کامیابی آنان نیز در این قلمروها به خوبی بررسی و ارزیابی نشدهاند.

هرچند بررسیهایی ـ بیشتر از نوع وقایع نگاری- در زمینههای کلی ابریشم و تجارت آن صورت گرفته است، اما نقش و کارکرد این سه عامل مرتبط با یکدیگر که سه ضلع مثلث اقتصادی صفویان متأخر را در حوزۀ اقتصاد ابریشم تشکیل میداد چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. دیگر اینکه، مجریان ارمنی آن توانستند ابریشم ایران را در مهمترین مراکز تجاری سراسر جهان آن روز معرفی و عرضه نمایند و از این راه، ضمن افزایش واردات پول و فلزات قیمتی، سبب برقراری موازنۀ تجارت خارجی شده، استقلال مالی کشور را ارتقاء دهند و از سویی موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی خود را بهبود بخشند.

بازرگانان ارمنی با تواناییهای خاص فردی و گروهی خود، توانستند بازار های نوینی برای ابریشم ایران در بازارهای جهانی بیابند. به عنوان مثال، در سال 1028ق/ 1618م، هنگامی که شاه عباس فروش ابریشم را به مزایده گذاشته بود، ارمنیان با کوششهای کارگزاران انگلیسی برای خرید آن به رقابت برخاسته و بهای آن را تا 50 تومان در هر عدل افزایش دادند. همچنين ويسکوزيته به عنوان شاخص ارزيابي رئولوژي اندازه گيري شد. فرضیه های مناسب این پرسشها از این قرار است: انبوه ابریشم تولیدی ایران، به عنوان مهمترین کالای صادراتی، توانست از طریق انحصار به صادراتی هدفمند تبدیل گشته و از این راه بر روابط اقتصادی ـ سیاسی خارجی تأثیر گذارد.

بر این اساس، بررسی سه عامل مرتبط مذکور در اقتصاد ابریشم نشان میدهد که آنها نه تنها بر روابط و سیاست خارجی ایران تأثیر گذاشتند، بلکه سبب گسترش بازرگانی خارجی، افزایش واردات پول و مسکوکات، برقراری موازنه در تجارت خارجی شده و موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی بازرگانان دست اندر کار ابریشم را نیز ارتقا دادند. اقتصاد ابریشم نه تنها طیف وسیعی از جامعۀ صفوی را در بخشهای تولید، توزیع، بافندگی فروش و صادرات آن به کار گرفته بود، بلکه به روند تکاملی صنعت نساجی نیز سرعت بخشید. عواملی که به نظر میرسند بر افزایش صادرات ابریشم و گسترش بازارهای آن تأثیرگذار بودند.

ایران یکی از کشورهای عمده ی تولید کننده ی کشمش است و از نظر میزان تولید بعد از کشورهای آمریکا و ترکیه قراردارد. علوم و صنایع غذایی ایران. برای استفاده بیشتر از مواد غذایی پرتقال بهتر است پوست زرد رنگ آن را بگیرید و با پوست و پره های داخل آن میل کنید زیرا در پوست سفید پرتقال نیز برای کاهش اسید مفید است. از نظر تغذیه، انگور یکی از بهترین مواد غذایی موجود در جهان است. این میوهی بهشتی، خوشطعم و دوستداشتنی، در تمام مناطق معتدل جهان میروید و سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است.

اسکا یکی از مهمترین و مخربترین بیماریهای انگور در جهان است که باعث کاهش رشد و محصول در تمام مراحل کشت و پرورش آن میشود. بنابراین، پرتقال در بهبود بینایی جنین و حفاظت از نوزادان در برابر انواع مختلف بیماریهای مرتبط با چشم و پوست بسیار مفید است. یکی از خواص آب انگور برطرف کردن مشکلات و بیماریهای ناحیه دهان و دندان ها است. نتايج اين بررسي نشان داد كه مقدار بازده نسبت به مقياس در باغهاي انگور آبي و ديم به ترتيب 1.39 و 0.65 است و كليه نهاده ها (به جز نهاده سم كه بيش از حد مصرف شده است) به طور منطقي و اقتصادي مورد مصرف كشاورزان قرار گرفته اند.

انگور اهميت اقتصادي بسزايي در بخش كشاورزي استان كهگيلويه و بوير احمد دارد. بر همين اساس با استفاده از روش نمونه گيري ساده طبقه بندي شده، در دو شهرستان بوير احمد و گچساران از 82 نفر انگوركار به وسيله پرسشنامه، مصاحبه به عمل آمد. ميانگين كارآيي فني انگوركاران آبي (در شهرستان بويراحمد) و ديم (در شهرستان گچساران) به ترتيب 68.6 و 62.1 درصد محاسبه شد. متغيرهاي سن، تحصيلات و تجربه كشاورز و نيز سن باغ به طور جداگانه رابطه مستقيمي با ميانگين كارآيي فني دارند.

نتايج مطالعه نشان داد که سطح زير کشت، سواد، سابقه باغداري و تعداد افراد خانوار در کارايي فني تاثير دارند. بررسي عوامل موثر بر حاشيه بازاريابي با استفاده از توابع اضافه بها و هزينه بازاريابي كشمش حاكي از تاثير عواملي همچون ميزان صادرات، ميزان توليد محصول، قيمت افزون بر اين، مهمترين عوامل موثر بر حاشيه هاي بازاريابي انگور، شاخص هزينه هاي حمل ونقل، ميزان توليد انگور، قيمت خرده فروشي و قيمت عمده فروشي مي باشد. با توجه به اهميت اقتصادي و اجتماعي كشمش و انگور در اقتصاد ملي و استعدادهاي بالقوه فراوان كشور براي ارتقاي كمي و كيفي اين گروه از محصولات و با عنايت به رقابت هاي جهاني در زمينه بازار محصولات كشاورزي و پتانسيل بالاي محصول كشمش براي صادرات، در اين تحقيق جهت بررسي حاشيه هاي بازاريابي انگور و كشمش در ايران از آمار سري زماني مربوط به سال هاي 80-1360 و جهت شناسايي مسيرهاي بازاررساني دو محصول از اطلاعات پيمايشي استان خراسان استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید