خواص بی نظیر آب انگور – دوشو

طبق شواهد، نزدیک به چندین هزار نفر در اصفهان از بین رفتند و این مطلب نشان میدهد که رشد جمعیت از میزان تولید بیشتر شد و بهعلت ایستایی فناوری تولید، میزان تولید جوابگوی این نرخ جمعیتی نبود. به نظر محمدتقی بهار، شهمردان بن ابی الخیر این اثر را در سال 477 (بهار،1369 :52)و به زعم ذبیح الله صفا بعد از سال 488 و «بنابر بعضی قرائن بین سالهای 506 و 513» تألیف کرده است. 14. فرایند هضم را بهبود میدهد.پرتقال مملو از فیبر می باشد و فیبر موجود در میوه ی پرتقال کمک می کند تا آنزیم های گوارشی آزاد شوند و به این ترتیب به هضم غذا کمک می کند.

کمالی با تأکید بر اینکه از دادن مرکبات به نوزاد خودداری کنید عنوان داشت: اسید موجود در مرکبات موجب سوختگی پوست کشاله ران کودک (در قسمتی که پوشک او را میبندید.) شده و علاوه بر آن، روی سیستم گوارش او نیز تأثیر میگذارد. این امر نیز میتواند به عنوان یکی از ضعفها و اشکالات ترجمههای ارائه شده از قرآن باشد. اما بررسی ترجمههای مختلف ارائه شده از قرآن کریم -چه در گذشته و چه در دورة حاضر- نشان از به کارگیری روشهای مختلف از سوی مترجمان دارد، به طوری که مترجمان گاهی از روش معنایی، گاهی از روش ارتباطی و گاهی نیز از روش معنایی- ارتباطی بهره جستهاند که البته خود موجب نوسانات زیادی در ترجمهها و خروج آنها از روشمندی و علمی بودن شده است.

زیرا یک متن مخصوصاً متن تخصصی می تواند به صور مختلف ترجمه شود. خیار مخصوصاً برای سگ های با اضافه وزن مفید است، زیرا کربوهیدرات، چربی یا روغن در آنها کم است و حتی می توانند سطح انرژی را افزایش دهند. انگور دارای ارزش دارویی است و مدتهاست که برای درمان آسم مورد استفاده قرار می گیرد. ایدههای دیگری برای ترکیبهای جالب انگور دارید؟ که شاید جای دیگری یافت نشود، به دست میآید. 3-1-1-2 خوابنامههای دیگر: به جز نزهت نامه و بحر الفواید، دایرة المعارف گونههای فارسی دیگری هم هست که مقالت یا بخشی از آنها به موضوع تعبیر خواب اختصاص دارد، مانند: یواقیت العلوم، نفایس الفنون و بستان السیاحه ( در معرفی شهرها).

بر پایه همین نسخه ناقص میتوان گفت که ساختار این خوابنامه، مانند خوابنامههای دیگر است؛ یعنی کتاب در دو قسم تدوین شده بوده است: قسم اول در اصول تعبیر خواب و قسم دوم در فروع آن. از سوی دیگر بررسی یک ترجمة واحد نیز نشان میدهد که برای ترجمة مجاز در آن از روشهای مختلفی استفاده شده است. در این عبارات به جز واژه «ارنب» همه واژه های دیگر فارسیاند:« رؤیت الارنب ـ خرگوش اندر خواب زنی بود بدمهر، با آنک هیچ سود و زیان اندرو نبود. «در ایران باستان مخصوصاً به خواب توجه بسیار نشان می دادهاند. ایرج افشار، مصحّح این کتاب، در مقدمه کتاب می نویسد که این کتاب پیش از خوابنامه مشهور کامل التعبیر از حبیش تفلیسی (متوفی 600 هـ.

کتاب «خوابگزاری»چنانکه مصحّح در مقدمه کتاب مرقوم فرموده است، ترجمه است و نه تألیف. تعبیر شدهاند، مسلم است که اگر کتاب در اصل به زبان فارسی نگاشته میشد، در این باب, واژگان فارسی که حرف نخست آنها میم است، ضبط میشد، بدین ترتیب اگر خوانندهای بخواهد، تعبیر رؤیت مرغ خانگی را در این اثر بیابد، باید به کلمه دجاج که در کتاب الدال، ضبط شده رجوع کند، نه به واژه مرغ خانگی. مهمترین خوابنامههای منثور فارسی عبارتند از: خوابگزاری، التحبیر فی علم التعبیر، کامل التعبیر و تعبیر سلطانی که بررسی و تحلیل میشوند.

در تعبیر سلطانی تعداد واژههای عربی افزونی یافته است. در زبان و ادب فارسی ضبط تعابیر رؤیا پیشینهای بس کهن دارد و به جز خوابنامهها در بسیاری از متون، از جمله در تذکره ها، سفرنامهها، عجایب نامه ها، داستانها، مقامات، مجموع رسائل، تاریخ ها وحیات حیوان هاکمابیش به مناسبت هایی، رؤیاهایی ضبط و تعبیر شدهاند. رازی،1354: 33) و در تذکره الاولیاء بر پارسایی او اشاره شده است ؛ در این کتاب از فضیل عیاض نقل شده که « هیچ آدمی را ندیدم در این امت امیدوارتر به خدای تعالی و ترسناک تر از ابن سیرین. این روش را میتوان روش تلفیقی «معنایی- ارتباطی» نامید.

تعبیر رؤیا نیز از این قاعده مستثنی نیست و در زبان و ادب فارسی میتوان خوابنامهها را از جهت شکل و قالب به دو نوع خوابنامههای منثور و منظوم تقسیم کرد. مؤلّف در باب های دیگر، رؤیت « اعضای آدمی »، «زن خواستن»،« درختها و نباتات» و« اسب و استر» را در خواب، تعبیر کرده که این عنوانها در نزهت نامه علایی هم آمده است و نشان دهنده اهمّیّت این موضوعات در سده ششم است.

وقتی حسابی از دست همه کلافه و ناراحت هستید شکلات Choclate بخورید، وقتی هم حسابی خوشحال و شاداب هستید باز هم شکلات بخورید! اگر دوست دارید نوجوانتان با ارزش های جسارت، شجاعت و تغییر زندگی ناعادلانه آشنا باشد، این کتاب انتخاب بسیار خوبی است؛ ضمن اینکه اطلاعات تاریخی فوقالعادهای را هم در بطن داستان به نوجوانان انتقال میدهد و همین موضوع شاید، اولین جرقه میل به آگاهی و عدم پذیرشِ بیقیدوشرط در آن ها باشد. چون این آثار در بررسی سیر خوابنامه نویسی در زبان فارسی اهمیت دارند؛ از این رو به معرفی و بررسی کوتاه پارهای از آنها میپردازیم.

به جز اینگونه رؤیاها که به صورت پراکنده، در دل متون کهن فارسی ضبط شدهاند، در زبان فارسی، آثار دایره المعارف گونهای وجود دارد که مقالت و بخشی از آن به تعبیر رؤیا اختصاص یافته است. رؤیاهایی از این دست که به قدرت رسیدن کسی را بشارت می دهند در متون تاریخی ما، نظایری دارد که از جمله آنها، رؤیای سبکتگین در تاریخ بیهقی ( بیهقی، 1370: 202) و رؤیای نادرشاه در جهانگشای نادری است.

1-2-1-2- خوابگزاری: یکی از دیرینهترین و ارزشمندترین متون فارسی، کتاب «خوابگزاری » از مترجمی ناشناخته است. 3-2-1-2 کامل التعبیر: یکی از دانشمندان سده هشتم ه.ق حبیش تفلیسی است که آثار متعددی به زبان های فارسی و تازی در موضوعات مختلفی چون لغت، طب و نجوم تالیف و ترجمه کرده است. این آثار در سدههای بعد در خوابنامه نویسی فارسی تأثیر بسیاری نهادند، به گونهای که بیشتر مطالب آنها در خوابنامههای فارسی نقل گردید. این خوابنامهها که تعداد آنها در خور اعتناست و متأسفانه مورد بیمهری پژوهشگران ما قرار گرفته اند، به جز فواید تعبیری، از جنبه های مختلف زبانی، ادبی، اجتماعی و مردم شناسی نیز شایان توجه و بررسیاند.

Zeuzera pyrina L. یکی از مهمترین آفات چوبخوار است که خسارت زیادی به گردو در مناطق مختلف ایران به ویژه استان چهارمحال و بختیاری وارد می ­کند. یکی از دورههای پُرالتهاب تاریخ ایران، واپسین سالهای عصر صفویه و سراسر دورۀ افشاریه است. این مطالعه شامل 6274 رکورد حاصل از دادههای هرباریومهای دانشگاه شهید بهشتی (HSBU)، موزه تاریخ طبیعی وین (W) (مخفف نام هرباریومی بر اساس Thiers, 2016) و نیز دادههای حاصل از نمونهبرداری و ارزیابیهای بومشناختی گیاهی از مناطق جغرافیایی متنوع کشور توسط نگارندگان است. از جنبه مطالعه و بررسی فرهنگ عامه نیز کتاب « خوابگزاری » سرشار از فواید است.

کتاب » خوابگزاری » از جنبه بررسی تحولات واجی واژه های فارسی و مطالعه گونههای زبان فارسی نیز حائز کمال اهمیت است. تعبیر سلطانی به جز فواید زبانی، از جنبه ادبی نیز فوایدی دارد. در عبارت تعبیر سلطانی به جای ترکیب فارسی«کنیزک خوب روی»، «کنیزک صاحب جمال» به جای «بریدن گلو»، «بریدن حلق» و به جای «بردن دوشیزگی»، «ازالت بکارت» آمده است. دیرینگی تحلیل و تعبیر رؤیا به روزگاران بس کهن میرسد. 1-1-1-2 خوابنامه مندرج در نزهت نامه علایی: نزهت نامه علایی، یکی ازکهنترین نوشته های منثور فارسی و مقالت یازدهم آن «اند تعبیر رؤیا»، دیرینه ترین خوابنامه منثور فارسی به شمار می آید.

1-1-3-1-2-: تعبیر الرؤیای ابن سیرین: یکی از مشاهیر خوابگزاران اسلامی، محمد بن سیرین است که آثاری به او منتسب شده است. یکی از پدیده های رازناکی که آدمی از دیرباز دربارۀ آن اندیشیده، خواب یا رؤیا است. برای نمونه به نقل عباراتی که به تعبیر دیدن خرگوش در خواب اختصاص دارد، می پردازد. ابن خلدون معتقد است که تعبیر خواب همیشه در نوع آدمی وجود داشته است؛ چه خواب دیدن همیشه وجود داشته است.

وی تعبیر سلطانی را به سال 763 تألیف و به شاه شجاع مظفری و وزیرش حاجی قوام الدین تقدیم کرده است. 4-2-1-2 تعبیر سلطانی: تعبیر سلطانی جامعترین و پرفایدهترین خوابنامه فارسی است که متأسفانه تا امروز به چاپ نرسیده است. ظاهراً علامه فقید، تعبیر سلطانی را ندیده است: « ارطامیدورس میگوید: اگر در کشتی یا در بیرون کشتی ببیند که کشتی به باد شرطه به آسانی می رفت و هیچ اضطرابی نداشت، دلالت بر خیر عام و خبر خوش کند. از اینرو در اینجا برای نمونه به نقل چند رؤیا و تعبیر آنها از کتبی که موضوع آنها ارتباطی با خوابگزاری ندارد، بسنده میشود.

برای تهیه شیره انگور به انگور و خاک سفید احتیاج است. درخت پرتقال ، دارای برگ هایی به رنگ سبز پررنگ ، براق و گل هایی سفید ، معطر و میوه هایی نارنجی تا قرمز می باشد . به طور میانگین درخت انگور شانی، تا دو سالگی به بار می نشیند. اگر کسی آب انگور را غصب کند و در دست او شراب گردد، ضامن مثل یا قیمت آن است.

دیدگاهتان را بنویسید