سنگی بر گوری/فصل ۶ – ویکینبشته

در کل می توان گفت که این شهر به عنوان یکی از شهرهای تاریخی محسوب می شود و تا پیش از سال ۸۹ به عنوان یک شهر وابسته به تهران محسوب می گردید. در آغاز انقلاب ایران و پیش از اعزام سپاهیان با آن که بیش از ۶۵ درصد جمعیتکشور ساکن روستاها بودند معذالک تعداد نوآموزان مدارس روستایی از ۳۷ درصد کل نوآموز ان دبستانی تجاوز نمیکرد. باید توجه داشت که از لحاظ تعداد نسبت از ۴ برابرگذشته زیرا در خلال این مدت بر تعداد کل پزشکان کشور نیز افزوده شدهاست و نسبت واقعی به ۷ برابر بالغ میگردد.

درمانگاههای سپاه بهداشت نیز خود به صورت مراکز آموزش روستایی برای پزشکان جوان فارغالتحصیل درآمده و آنان در این مراکز آشنایی کامل بهمشکلات زندگی و تأمین نیازمندیهای درمانی و بهداشتی این مناطق پیدا میکنند. یکی دیگر از اثرات ارزنده سپاه بهداشت علاقهمند ساختن سپاهیان و پزشکان به زندگی و خدمت در روستا میباشد که سپاهی در نتیجه دو سالخدمتی که در روستا انجام میدهد به زندگی روستایی عادت کرده به کمک به روستاییان علاقهمند میگردند و نتیجه آن چنین میشود که عده زیادی ازسپاهیان و مخصوصاً پزشکان پس از خاتمه خدمت وظیفه تقاضای ادامه خدمت و استخدام برای یکی دو سال دیگر جهت خدمت در روستای محلخدمت یا روستای نظیر را دارد و این تقاضا گاهی از ۵۰ درصد کسانی که خدمتشان خاتمه مییابد افزایش حاصل میکند به طوری که از بین نفرات سهدوره آخر که از خدمت مرخص شدند متجاوز از ۴۰۰ نفر داوطلب خدمت در نقاط روستایی گردیدند و به خدمت گمارده شدند و این نوید بزرگی استجهت تأمین نیازمندی نیروی انسانی و مخصوصاً پزشک برای خدمت در روستاها.

آگاهی این گروه از مسائل روستاییان متضمن فوائد بسیار خواهد بود و چنین کسان که رهبری آینده ایران را به دست دارند بیتردید بادلسوزی بیشتری به حل و فصل مشکلات و ترقی و تعالی برادران و خواهران روستانشین خود توجه و اهتمام خواهند نمود. تاکنون به چنین کسی بر نخورده بودم. آمار مربوط به پروندههای مختومه در خانههای انصاف از سال ۱۳۴۳ تاکنون گواه روشنی است از فوائد قابل ملاحظهای که بر تأسیس اینخانهها مترتب بودهاست. آمار فعالیتهای سپاهیان بهداشت از هنگام شروع برنامه در نیمه دوم دی ماه ۱۳۴۳ تاکنون حاکی از آن است که متجاوز از ۲۰٫۵ میلیون مراجعه از جانببیماران به درمانگاههای سپاهیان بهداشت شدهاست و بیش از ۱۱ میلیون تلقیح در برابر بیماریهای واگیر انجام پذیرفته.

۷۴. در حالی که آژانس به فعالیتهای راستیآزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هستهای اعلامشده در تأسیسات هستهای و مکانهای خارج از تأسیسات هستهای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند ادامه میدهد، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی دربارهٔ فقدان فعالیتها و مواد هستهای اعلامنشده ارائه کند و بنابراین نمیتواند نتیجهگیری کند که تمامی مواد هستهای در ایران برای فعالیتهای صلحآمیز هستند. در مجموع باید یادآوری شود که فعالیتهای سپاهیان بهداشت حدود یک سوم دهات کشور یعنی ۱۴ هزار قریه را در مناطق دور و نزدیک شاملمیشود و عملاً قریب ۶ میلیون نفر از روستاییان کشور از خدمات آنان برخوردار میشوند.

اصل ششم اصل ششم تشکیل سپاه دانش است که بیگمان یکی از بدیعترین و موفقترین اصول انقلاب سفید ایران باید محسوب شود. اصل دهم: ملی کردن آب تجلی دیگری است از اراده جامعه بر تملیک ملی و استفاده عمومی از سرمایههای طبیعی و ثروتهای خداداد این مملکت و از اینجهت با ملی کردن نفت و ملی کردن جنگلها و مراتع قابل قیاس است و همچنان که براثر انقلاب مقدس ایران زمینهای مزبور در دست ملت افتاده و ازتملک اختصاصی نظام فئودالی بیرون آمده آب هم که منبع حیات و منشاء آبادانی است ملک عمومی اعلام گردیدهاست.

در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ ازسه میلیون نفر نوآموزان دبستانهای عادی در پهنه کشور نزدیک به ۱٫۲ میلیون نفر روستانشین و حدود ۱٫۸ میلیون از سکنه شهرها بودهاند و به زباندیگر سهم روستاییان از تعلیمات ابتدایی به چهل درصد افزایش یافته و این نسبت همچنان همهساله در تزاید است. در همین مدت با همکاری یونسکو طرح نمونه مبارزه بابیسوادی آمیخته به تعلیمات حرفهای و فنی در دو منطقه کشاورزی و صنعتی دزفول و اصفهان اجرا شد و فقط در سال تحصیلی اخیر متجاوز از ۵۲هزار نفر کارگر کشاورز و خانواده آنان از این تعلیمات بهرهمند شدند و طرح نمونه مذکور به عنوان یکی از موفقترین طرحها در ع رصه جهانی شناختهآمد و مورد بازدید و مرکز کسب اطلاع و تجربه دهها کارشناس بینالمللی گردید.

در زمان اولین شاهان قاجاراین مرکز به صورت سنتی به درمان بیماران می پرداخت و توسط حکیم باشی اول و تعدادی از دستیاران اش اداره می شد. در بالای تپه ، (100 قدم بالاتر از استخر) ، یک فضای سبز زیبا وجود دارد که مملو از پسران و دختران است که صبح ها ورزش می کنند. بخش خصوصی نیز باید با استفاده ازحمایت و کمک دولت به خانهسازی برای کارکنان و خصوصاً کارگران خود اقد ام جدی کند و خود این امر افزایش بیتناسب حقوق و دستمزدها را کهاثرات تورمی مسلم در اقتصاد کشور دارد غیر لازم خواهد ساخت و ضمناً آثار روانی و اجتماعی مثبتی نزد این طبقات زحمتکش برجای خواهدگذاشت.

یک خط راه آهن به مرز جلفا در تبریز وجود دارد که ساخته شده توسط روسهای توسعه طلب است ، از اهمیت چندانی برخوردار نبود ، اما در دهه 90 به دلیل روابط دوستانه تر ایران با همسایگان شمالی این کشور از اهمیت برخوردار شده است. لذا به موجب اصل دهم انقلاب سفید، منابع آب کشور ملیاعلام گردید و به دنبال آن قانون آب و نحوه ملی شدن آن به تصویب رسید، با تصویب این قانون که آب را ثروت ملی محسوب نمود و متعلق به عمومافراد مملکت دانستهاست، راه بر توسعه سریع بهرهبرداری و نظارت بر منابع آب کشور هموار شد و محدودیتهای ناشی از قوانین و مقرراتی که درگذشته موجب کندی پیشرفت طرحهای توسعه منابع آب میگردید برطرف گردیدهاست.

این قدر باید گفت که اصل هفتم انقلاب ایران نه فقط موجب بهرهگیریهای وسیع در سطح ملی شده بلکه سبب گردیده که اینابتکار شاهانه به عنوان یکی از برگزیدهترین روشها در عرضه و ارائه خدمات پزشکی به نواحی روستایی در سطح بینالمللی نیز مورد توجه فوقالعادهقرار گیرد. چندی بعد هم علم به من گفت که سفیر آمریکا مایر به نزد او رفته و اظهار تعجب کرده که چگونه در مورد ذوب آهن که حتماً ابتکارش با اعلیحضرت بوده تمام موفقیتها به حساب عالیخانی گذاشته شده و این امر خیلی برای آنها تعجبآور است و علم اضافه کرد که کاملاً احساس میکند که آمریکاییها از من خوششان نمیآید.

البته یک مورد هم واقعاً برایشان جالب بود و آن هم قیمتی بود که ما برای گاز توانستیم بگیریم چون دستورالعملی که من داشتم اینستکه اگر برای هر هزار پای مکعبی توانستیم بالای پانزده سنت قیمت تعیین کنیم کاملاً برای ایران قابل قبول است و اعلیحضرت حتی به من گفتند که شما هر قیمتی را تمام بکنید مورد تأئید من خواهد بود. نکته قابل توجه قدرت کار و شوق خدمت اعضای شوراهای مذکور است که به طور افتخاری خدمت میکنند ومانند خانههای انصاف هیچگونه هزینهای را بر طرفین دعوی تحمیل نمینمایند. این خانهها که با حل اختلافات کوچک روستاییان از اتلاف وقت آنان و مراجعات مکرر به مراکز شهری ممانعت میکند به دواماقامت روستاییان در دهات مدد میرساند و رونق کار و فعالیت دهقانان را موجب میشود و به توسعه کشاورزی و نوسازی دهات به طور غیر مستقیمیاری میکند.

دیدگاهتان را بنویسید