مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

این شهر در زمان جنبش مشروطه نقش کلیدی و مهمی داشت و بسیاری از بزرگان تبریز چون ستارخان، باقرخان و شیخ الاسلام نقش اساسی در تاریخ ایران داشتهاند. اصل دهم: ملی کردن آب تجلی دیگری است از اراده جامعه بر تملیک ملی و استفاده عمومی از سرمایههای طبیعی و ثروتهای خداداد این مملکت و از اینجهت با ملی کردن نفت و ملی کردن جنگلها و مراتع قابل قیاس است و همچنان که براثر انقلاب مقدس ایران زمینهای مزبور در دست ملت افتاده و ازتملک اختصاصی نظام فئودالی بیرون آمده آب هم که منبع حیات و منشاء آبادانی است ملک عمومی اعلام گردیدهاست.

اصل هشتم اصل هشتم تشکیل سپاه ترویج و آبادانی است سپاه ترویج و آبادانی سومین سپاه انقلاب ایران بود که بر طبق فرمان شاهنشاه در اول مهر ماه ۱۳۴۳تشکیل شد. از نتایج دیگر تشکیل سپاه مزبور آماده ساختن روستاییان برای پذیرش اصول نوین به زندگی و کار بود. خانه انصاف از جهت دیگری نیز در خور عنایت خاص تواند بود و آن از این بابت است که خانه انصاف مانند شرکت تعاونی – خانه فرهنگ و انجمن دهاز اساسیترین بنیادهای دموکراسی در روستا است و فیالحقیقه این چهار مؤسسه ارکان عمده حکومت مردم بر مردم در دهات کشور ماست – شرکتتعاونی حیات اقتصادی را بر مبانی تازهای تنظیم میکند – انجمن ده در تحکیم همبستگی و تحریک خودیاری اجتماعی مردم مؤثر است – خانهفرهنگ تجلی گاه زندگی فکری و معنوی روستانشینان است و بالاخره خانه انصاف ضامن ادامه و حسن اداره همان مؤسسات اجتماعی – اقتصادی وفرهنگی و عامل تعدیل و تحسین کلیه روابط و مناسبات روستاهاست و نظر به همین اهمیت است که یکی از اصول دوازدهگانه منشور انقلاب ایران بهآن تخصیص یافتهاست.

بنده تشکرمیکنم ابتدا از دوست عزیزم آقای مدرس که وقت خودش را به بنده لطف فرمودند وهمچنین آقای خلخالی که موافقت فرمودند بنده صحبت کنم و از بیانات بسیاراساسی آقای مدرس هم تشکر میکنم که مطالبی فرمودند اینجالازم بود گفته شود من تصور میکنم این احساسات مردم که قبل از این هیجانات اخیر بصورت طومار و چلوار امضاء شده و تلگرافات درآمده بود اگر به آن ترتیب اثر داده میشد کار باینجاها نمیکشید حالا هم باز همان مطالب مطرح است حالا هم تعداد زیادی طومار و چلوار امضاء شده و تلگرافات رسیده که چون توسط بنده فرستادهاند بایستی بنده اینجاتقدیم مقام ریاست کنم و باید عرض کنم که مضامین اینهاعبارتست از اولا تایید دکتر مصدق و نهضت ملی و در ثانی ابراز تنفر و انزجار نسبت به آن اشخاصی که خار راه پیشرفت مقاصد ملی باشند و حتی بعضی هم بحق یا باطل اسامی اشخاصی را ذکر کردهاند که امیدواریم درست نباشد یک مقداری هم که اخیرا رسیده راجع است باین فاجعه عظیمی که رخ داد و اظهار انزجار نسبت به مسببین آن و مخصوصا تقاضا و تمنی از عموم نمایندگان ملت و دولت که حتما انتقام این خونهای ناحقی که ریخته شدهاست بگیرند (صحیح است) مطالب دیگری که در اینجا ذکرشدهاست راجع است بدیوان بین المللی دادگستری لاهه و اظهارتشکر نسبت به قضات محترمی که جانب حق را نگاهداشتهاند و تبریک و تهنیت ملت ایران به مجلس شورای ملی بنده تصورمیکنم که کمترین چیزی که نسبت به این احساسات میشود دراین جا اجراکرد این است که لااقل نام محلهایی که این طومارها را فرستادهاند ذکر بشود بنده صورت آنهارابرداشتهام این طوماری است از اهالی شیراز که بسیار زیبا و چنانکه حق مردم آن شهر است با خط بسیار خوبی در ۱۵ متر چلوار نوشتهاند و دادهاند اینجا که تقدیم میکنم طوماری است از اهالی خرمشهر دیگری از اردکان فارس باز از اهالی شیراز بوسیله محمدحسن اتحاد خیاط و دیگری از کارگران و کارمندان فنی شرکت سهامی چای طومار دیگری است از کارمندان ناحیه راه آهن جنوب.

در بهمن ماه ۱۳۴۶ دولت برای مطالعه و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای این اصل بزرگ انقلاب به تشکیل کنگره انقلاب اداری ایران پرداخت و متعاقبآن شورای انقلاب اداری تأسیس گردید و در هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت کمیتههای مخصوصی با جدیت و پیگیریمداوم این موضوع را تعقیب کردند. نکته مهم این است که در اصل مزبور حتی قوه قضاییه بعد از (قوه مقننه) و در ردیف دوم آمده و (قوه اجراییه) در ردیف آخر قرار گرفتهاست سپس اصل بیست و هشتم (این اصل نیزدر همان قسمت ازمتمم قانون اساسی است که مربوط به قوای مملکت) میباشد قوای ثلاثه مزبور را همیشه از یک دیگر ممتاز و منفصل میخواند.

نکته قابل توجه قدرت کار و شوق خدمت اعضای شوراهای مذکور است که به طور افتخاری خدمت میکنند ومانند خانههای انصاف هیچگونه هزینهای را بر طرفین دعوی تحمیل نمینمایند. اهمیت خانههای انصاف از جهت دیگری نیز قابل تذکار است و آن مشارکت خود مردم در امور خویش است زیرا قضات این نوع محکمه منتخب مردممحلی و از معتمدان محلی هستند و این خدمت را نیز در طول مدت به صورت افتخاری انجام میدهند و قضاوتهای آنان و احکام صادره از اینمحاکم گواه صادقی بر رشد فکری و پختگی اجتماعی روستانشینان مملکت ماست.

4 – 3 – حمل و نقل عمومی – بر اساس مطالعات ترافیک و حمل و نقل تهران ایجاد یک شرکت مجهز اتوبوسرانی و یک سیستم حمل و نقل سریعمورد توجه قرار گرفته و مقدمات ایجاد آن در برنامه پنجم فراهم خواهد گردید. با توجه به این که انقلاب اداری و به عبارت دیگر اصلاح وضع دستگاههای دولتی مکمل سایر اصول انقلاب است و پیشرفت تمام اصول دیگروابستگی کامل به تأمین این اصل بزرگ دارد دولت به هیچ وجه قانع به اقداماتی که به عمل آمدهاست نبوده و مصمم است که کمال جد و جهد را در راهتأمین این منظور به عمل آورد.

اصل نهم: این اصل مبتنی بر تشکیل خانههای انصاف است که رکن مؤثر دیگری است در تکمیل بنیانهای اداری و اجتماعی تازه که در روستاها به وجود آمدهاست. سپردن کار مردم به دست مردم از بدو مشروطیت ایران مورد توجه بود ولیتنها در سنوات اخیر بود که با تشکیل انجمنهای ده و شهر و انجمنهای شهرستان و استان و شوراهای آموزش و پرورش منطقهای و انجمنهای بهداریبه آن آرزوی دیرین جامه واقعیت پوشانده شد.

به موازات خانههای انصاف و با اتخاذ همان روش که حل و فصل اختلافات کوچک و دعاوی جاری مردم بر طبق اصول کدخدامنشی و به توسطعدهای از معتمدان منتخب مردم باشد در شهرها به ایجاد شوراهای داوری اقدام شد. در سال ۱۳۴۳ فقط در ۲۳۴ حوزه، خانههای انصاف به وجود آمد و ۱۰۵۵ پرونده تا مرحله نهایی رسیدگی شد. نایب رئیس ـ طبق نظامنامه راجع به درخواست آقای نخستوزیر باید رای بگیریم، آقایانی که موافق هستنند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون قرائت میشود. طبق ماده ۵ قانون شهرداریها، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل آن حوزه انجام میپذیرد.

اصل دوازدهم: که تحت عنوان انقلاب اداری و آموزشی اعلام شدهاست در حقیقت زیرساز بسیاری از اصول دیگر انقلاب و گشاینده راه برای پیشرفت و اعتلا سریعترکشور و نوسازی اجتماع و جهش اقتصاد آن باید تلقی گردد، اصل انقلاب اداری در بیانات حکیمانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بنیانگذارانقلاب اصیل شاه و مردم چنین توجیه شدهاست. خانه انصاف در حقیقت یک دادگاه روستایی و موظف به حفظ و اشاعه عدالت در دهات کشور است و تحقق دیگری از اصل واگذاری امور بخودمردم بشمار میآید.

در ارتش ایران افسران تحصیلکرده فراوان هست، ولى مثل اکثر قسمتها این افسرها در پست و محل خودشان و در جاى خودشان نیستند و شاید یکى از مشکلات کار در حقیقت این باشد که از هر افسرى استفاده که میتواند بدهد نمىشود. قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین – مصوب ۱۱ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام یک نفر مترجم درجه اول زبان ترکی جهت وزارت امور خارجه – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

قانون راجع به نحوه اجرای امور سربازگیری در پارهای از نقاط کشور به موجب قانون شانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵ – مصوب ۱۷ آبان ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۷ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا. قانون راجع به اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگی و مستمری افسران ارتش و ژاندارمری – مصوب ۲۹ آبان مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا. درمانگاههای سپاه بهداشت نیز خود به صورت مراکز آموزش روستایی برای پزشکان جوان فارغالتحصیل درآمده و آنان در این مراکز آشنایی کامل بهمشکلات زندگی و تأمین نیازمندیهای درمانی و بهداشتی این مناطق پیدا میکنند. قوانین پراکنده و ناقصی که درگذشته برای بهرهبرداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی تدوین شده بود به هیچ وجه با ترقیات سریع اقتصادی کشورتطابق و همآهنگی نداشت و استفادهکنندگان از منابع آب که در واقع مالکین خصوصی آن بودند به علت عدم آشنایی به فنون جدید آبیاری قادر بهاستفاده کامل از آب و بالا بردن بازده آبیاری در واحد سطح نبودند و از تمامی آبی که در اختیار داشتند نه خود استفاده میکردند و نه به دلائل ومحظورات خاصی این حق را به دیگری وامیگذاردند.

۲- تهیه لایحه قانونی بازنشستگی افسران شهربانی کل کشورکه پس ازتصویب به موقع اجرا گذارده شده وبموجب آن تاکنون ۱۱۶ نفربازنشسته شدهاند ورسیدگی به پرونده بقیه ادامه دارد. در طرحهای مجتمع استانی چنان که مستحضرید اختیارات خاص در اجرا و نظارت کار به این واحدهایمحلی که بفرموده شاهنشاه نوعی مجالس در مناطق مختلف کشورند اعطا گردید و هم امکان اظهار نظر و هم فرصت دخالت عملی در امور داده شد وباین ترتیب شرکت مردم در دموکراسی نوین و بنیادی ایران بیش از پیش تحقق یافت.

دیدگاهتان را بنویسید