نظریه تمدن پارسی یا ایران فرهنگی

ش. دبیرسیاقی ص58) این نام به عنوان داروغهء دفترخانه ای که در زمان شاه سلطان حسین صفوی قریب به دویست تومان تیول وی برآورد میشده، یاد شده است. مؤلف مرآت البلدان آرد: مسجدیست قدیمی و در گنبد شبستان مسجد تاریخی است که از آن چنین مفهوم میشود که در عهد شاه خدابنده این مسجد را مرمت و تعمیر کرده اند. آب از چشمه و محصول آنجا غلات، ارزن و لبنیات است. آب آن از رودخانهء بادین آباد، محصول آنجا غلات، توتون و حبوب. آبش از قنات و چشمه و محصولش، غلات و حبوب و میوه و لبنیات است.

محصول آنجا غلات، حبوب و شغل مردمش زراعت و گله داری و صنایع دستی اهالی جاجیم بافی است و راه مالرو دارد. از نیشابور به بسطام رفتم شیخ عارف بایزید بسطامی منسوب باین شهر است و قبرش نیز در آنجا قرار دارد قبر شیخ با قبر یکی از اولاد امام جعفر صادق زیر یک قبه است. محمد داده است باز باید ستد. 8. ورک شاپ: این واژه مرکب از ورک به معنای کار و شاپ به معنای مغازه یا دکان گرفته شده که تلفظ آن را نیز تغییر داده ایم. هاشم رضی پس از بررسی اقوال گوناگون، به نقل و گزینش سخن پور داوود، «زمان زرتشت را 1080 سال پیش از میلاد» می­داند.

منسوب به بسطام که نام مردیست. نام شهریست که مولد حضرت بایزید است. حمزه اصفهانی (قرن۴ هجری) بیشتر از کلمه فارس و آریان استفاده کرده و تنها یکبار واژة «ایران» را به کار برده است. احمدبن امین الدین فقیه شافعی از اکابر فضلای عامه که در دیار نابلس مفتی شافعیه بوده و شرح اربعین نوویه و شرح قصیدهء برده و کتاب المناهج البسطامیة فی المواعظ السنیه از اوست و در 1157 ه . رجوع به حسن المحاضرة فی اخبار مصر والقاهرة ص110 شود. ق. در 160 صفحه در چاپخانهء الجوائب به چاپ رسیده است. در دومنزلی پس از دامغان مِسعَربن مُهَلهَل گوید: بسطام قریهء بزرگی است.

ابن حوقل گوید: روستای آن خرم ترین روستاهای قومس است و در باغهای آن میوهء فراوان حاصل میشود. قاعدتن باید فرض کرد که فارسی دری عهد ساسانی “پهلویمآب” تر بوده و سپس از آن دورتر شده است. عمر بن عبدالعزیز در جنگ با وی مسامحه کرد تا درگذشت و پس از وی یزیدبن عبدالملک با وی به جنگ پرداخت و مردم کوفه را به جنگ با وی گسیل کرد اما هزیمت شدند و شوذب آنان را تا کوفه دنبال کرد سپس یزیدبن عبدالملک سه گروه مرکب از شش هزار تن به جنگ با او فرستاد و همهء آنان شکست خوردند و سرانجام کار بسطام بالا گرفت و مردم از وی بیمناک شدند تا سلمة بن عبدالملک لشکری مرکب از ده هزار جنگاور بسرداری سعیدبن عمرو حرشی تجهیز کرد و شوذب را محاصره کردند و وی را به قتل رساندند.

یکی از محققان افغان در مورد کلمهء (باختر) م نویسد: “..واژه باختري ابداع دانشمندان غربي است. نام اصلي آن بقول زائر چيني هيوان تسانگ « تخاري» بوده است، يعني زبان كه مردم تخارستان بدان سخن ميگفتند. اما چون زبان ديگري قبل از باختري كشف و به تخاري معروف شد بناء براي زبان تازه نام باختري را برگزيدند كه منسوب بسرزمين باختر است.” (ع، صفحه انترنتی خاوران) زبان مردم افغانستان از تأثیرات نفوذی یونانیان نیز متأثر گردیده و از قرن سوم ق.م.، رسم الخط یونانی با زبان پراکریت و رسم الخط خروشتی یکجا بکار می رفت و مورد استفاده قرار می گرفت..

با اینکه من خودم به لغت و معنی تنها اعتقاد ندارم، اما انکی دروید این کار رو برای شما می کنه. پويندگان اين راه، بی آن كه تحليل و دريافتی ژرف و فراگير از انگيزههای واپس ماندگی جامعهی ايران و تيره روزی ايرانيان داشته باشند، همهی كاسه و كوزهها را بر سر نابهنجاری های زبان می شكستند و گمان می بردند كه با پالودن زبان فارسي از وامواژههاي عربی، يكباره درهای زندگانی نو و بهروزی و كامروایی به روی ايرانيان گشوده خواهد شد و ايران خواب زده و واپس مانده از كاروان پيشرفت و تمدن، يك شبه به جرگه ی كشورهای پيشرو جهان درخواهدآمد!

1) نام ملک الروم است که جفته بن عمرو نخستین از غسانیان را پادشاهی داد. ق. دیده و آن را مرکز آن ایالت شمرده و شهر قومس نامیده است وی به قبر صوفی بزرگ بایزید بسطامی که در سال 260 ه . محمد حسین (۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۱ سرطان) جناب شمس الدین ای بیرار رنج دیده و فراموش شدم ام.. ابن بطوطه نیز که در قرن هشتم آن شهر را دیده گفتهء یاقوت را تأیید نموده و به گنبدی که بالای قبر بایزید بسطامی افراشته بوده است، اشاره کرده است.

بمعنی دست زده و لمس کرده و مالیده و آن را بسفته و سفته نیز گویند و سوده و سفته تبدیل یکدیگرند و بمعنی ساییده نیز آمده است. ، لغت نامه ، منتخبات ، ترجمه های تحلیلی منظومه های قرون ۱۶- ۱۹، یادداشتهای جغرافیایی، تاریخی و اتنوگرافیک دربارهء افغانستان او را تشکیل دادند. این در حالی است که «آماراکوسا» اثر «آمارا سینا»، در قرن چهارم پس از میلاد، اولین فرهنگ لغت زبان سانسکریت (زبان هندیان باستان) محسوب میشود. ایراهستان در بیابانی است و گرمسیر بغایت چنانکه تابستان آنجا جز معدودی چند نباشند و آب روان و کاریز ندارد و غلهء آنجا همه دیمی بوده.

شهری در یک فرسخی شاهرود که مولد عارف مشهور بایزید میباشد. احتمالاً با یک تعداد واژگان تخصصی از جمله واژه های مربوط به حوزه حرفه ای خودتان، سرگرمی ها، اخبار و رویدادهای روز، و همچنین نظرات و اقدامات کلامی پیچیده تر نیز آشنایی دارید. همان منبع اطلاعاتی در مقاله یی پیرامون خوشحالخان در نخستین دایره المعارف اسلامی ویتهید نیز استفاده شده است. که مگریکی از غلامان او بدو ایذائی و زحمتی رسانیده است. بنابر وصیت دهخدا دکتر محمد معین سرپرستی ادارۀ کار را برعهده گرفت و دیگر یاران دهخدا، دکتر سید محمد دبیرسیاقی و دکتر سیدجعفر شهیدی او را یاری دادند.

بیدلاف انجام داد. او در کتابش منتخبی از اشعار دلچسپ خوشحالخان را به شکل اصلی و با ترجمهء انگلیسی با تبصرهء گرامری و واژه شناسی آورده است. همچنین تمام کلمات اصیل فارسی در آن موجود است. مسجد شیخ بسطامی که در 514 ه . اولین دستنویسهای مشهور تاریخی بزبان پشتو به تاریخ قبیلهء یوسفزی از شیخ مَلی و کجو خان متعلق میباشند که ازمیان رفته اند. مقبرهء شیخ ابوالحسن خرقانی نیز در آن شهر است. 1) – در تلفظ امروز بفتح است.

مقدسی در وصف مسجد آن گوید مسجدی پاکیزه است و مانند قلعه ای است ودر میان بازار قرار دارد. یکی از پنج دروازهء شهر استرآباد که در مشرق شهر قرار دارد. یاقوت از سیب بسطام تمجید بسیار کرده گوید بر فراز تپه ای در نزدیکی آن شهر کاخی بزرگ قرار دارد که گرداگرد آن بارویی کشیده شده و گویند از بناهای شاپور ذوالاکتاف است. لذا بايد آنرا اقتباس کرد که اين اجبار طبعا منحيث يک پديدهً جديدالورود تاثير اجتناب ناپذير برزبان دری دارد.

دهی است از دهستان چایپاره بخش قره ضیاءالدین شهرستان خوی در 6 هزارگزی باختر قره ضیاءالدین و 2 هزارگزی باختر شوسهء خوی به قره ضیاءالدین دره و کنار آقاچای قرار دارد. دهی از بخش مراوه تپه شهرستان گنبد قابوس در 12 هزارگزی خاور مراوه تپه، کنار رودخانهء اترک. دهی از دهستان پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر، کوهستانی سردسیر با 180 تن سکنه. دهی است از دهستان منگور بخش حومهء شهرستان مهاباد در 45 هزار و پانصد هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 35 هزارگزی باختر شوسهء مهاباد به سردشت کوهستانی سردسیر با 169 تن سکنه.

V – خوارزمی – زبان خوارزمی معمول خوارزم قدیم و واحه های مسیر سفلای رود جیحون بوده و ظاهراً تا حدود قرن هشتم هجری رواج داشته است و پس از آن جای خود را بزبان فارسی و زبان ترکی سپرده. اگر قرار باشد بدون واسطه به این مفهوم پرداخته شود، باید همان تمدن پارسی را به کار برد. فرهنگ جغرافیایی ایران آرد: قصبهء مرکزی دهستان پشت بسطام بخش قلعه نو شهرستان شاهرود است که در 6 هزارگزی شاهرود و هژده هزارگزی جنوب قلعه نو سرراه شوسهء شاهرود به گرگان واقع است. بازرگانی بسیارمال آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید