پورتال شهرداری تهران – مسکن و ساختوساز

با اجرای طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدایت و كنترل تحولات كالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری در راستای اسناد بالادستی میسر میشود. نایب رئیس – اگر وقتی باقی بود البته سوالات مطرح میشود نسبت بصورت جلسه دیگر اعتراضی نیست؟ وکیلپور – بنده عرایضم خیلی مختصراست ضمن اظهار تاسف از این سانحه اخیر هواپیمایی خواستم بعرض آقایان برسانم که یکی از مقتولین این حادثه محمدحسن نادری جهرمی بودهاست که ماموریت پیک نخستوزیری را داشتهاست این جوان در کمال صداقت و صمیمیت خدمت میکرد بطوریکه جلب توجه جناب آقای نخستوزیر را فراهم کرد و مخصوصا ماموریت پیک نخستوزیری را باو محول کردند و این خیلی فرق دارد با دیگران از نظر اینکه در راه انجام وظیفه و در حین انجام وظیفه و بخاطر انجام وظیفه مقتول شدهاست این است که بدین وسیله خواستم جلب توجه آقایان را بکنم و از حضور آقایان نمایندگان محترم استدعا بکنم که جلب توجه دولت را بفرمایند و یقینا خود آقای نخستوزیر هم نسبت به این موضوع توجه دارند که یک مستمری برای ورثه او معین بفرمایند مخصوصا این که پدر او یک پیرمرد نابینایی است دوخواهر و یک برادر صغیردارد و کاملا مستحق هستند که به آنها یک کمک مستمری بشود (صحیح است) موضوع دیگری که خواستم اینجا بعرض آقایان برسانم و مخصوصا توجه جناب آقای نخستوزیر را جلب بکنم راجع به این پیشامدهایی است که در این چندماه اخیر نسبت به مستخدمین دولت پیش آمده چون بنده احساس میکنم که در این چندماهه همیشه یک موجباتی برای ناراحتی خیال اینها فراهم شده یک روز آمدند تصویب نامههای استخدامی را نقض کردند یکروز آقای وزیر دارایی آمدند گفتند صد هزار نفرمستخدم زیاد است در حالیکه بنده اعتقاد دارم در یک مملکیت که پستخانه اش باید چند برابر فعلی باشد در یک مملکیت که آمار کشاورزی نداردآمار بهداری ندارد آمارصنعتی ندارد آمار اقتصادی ندارد و حتی شاید وزارت خانهها آمار ندارد و حتی شاید وزارت خانهها آمار صحیحی از کارمندان خود ندارند در یک چنین دستگاهی این همه زجردادن مستخدم دولت صحیح نیست و من خیلی خوش وقتم که شخص آقای نخستوزیرکه جز بخیر و صلاح مردم این مملکت نظری ندارند توجهی باین موضوعات دارند و در این تجدید نظری که کردند تاحدی ارفاق کردند ولی با همه این حرفها این لایحهای که اخیرا راجع به سازمان وزارتخانهها تهیه فرمودهاند نواقص و معایب بسیاری است که در حقیقت حکم این را دارد که مستخدم دولت را قبلا محکوم کند بعد بازنشسته میکند مستخدم دولت را محکوم میکند بدون اینکه باو حق دفاع بدهند بنده میخواهم مخصوصا استدعاکنم که یا اصلا آن ماده ۳ را از آن لایحه بردارند و یک مساعدتهایی از نظر بازنشستگی اگر ممکن است درباره کارمندان بکنند و اصولا اگرمی خواهند قانون بازنشستگی را اجرا کنند و یک عدهای را که بسن بازنشستگی رسیدهاند با کمال احترام از خدمت معاف بدارندبنده خیال میکنم که خیلی از این کثرت کارمندان کاسته میشود و منظور دولت هم عملی میشود والا بدون اینکه آنها را از نظرحسن شهرست و سوءشهرت تفکیک کنند صالح و طالح را بشناسند بدون اینکه حق دفاع به آنها بدهند نباید همه را یکسان بازنشسته کرد و اگرممکن است در این لایحه حق تجدید نظری برای کارمندان بدهند یک تجدید نظری که چند نفر از متسشاران دیوان عالی کشور در آنجا شرکت داشته باشند و ضمنا میخواهم عرض کنم که یک غلطی هم در خود لایحه هست که نوشتهاند واجدین شرایط بازنشستگی میتوانند این وضع واجدین باید غیر واجدین باشند.

نایب رئیس – نمیشود اجازه داده بعد اگر خواستید صحبت کنید. بنده عرض کردم برای اینکه آنها هم بتوانند از این قانون استفاده کنند بجای اینکه پول را تسلیم کنند اگر بوجه اطمینان بخشی تهیه کنند همینقدر که تعهدکرد که ظرف مدت مقرر بدهد یک مدت معینی که قرار تقسیط داد و تعهد پرداخت کرد و دولت هم قبول کرد آنوقت او را آزاد کنند والا از دو جهت اینکار عیب پیدا میکند یکی اینکه ممکن است کسانی باشند که اگر فرضا هم بتوانند در ظرف یکسال اصل مال یا قیمت آن را مسترد بکنند در ظرف یکسال مدت زندانشان تمام میشود و در حقیقت دیگر از این قانون استفاده نمیکنند بنابراین تشویق و ترغیب نمیشوند که اصل مال یا قیمت آن را مسترد کنند بنظر من بضرر دولت تمام میشود و از طرف دیگر یک تبعیضی هست اینجا در جایی که جنایات را جزء این لایحه آوردهایم و اشخاص جانی را هم بموجب همین قانون معاف میکنیم در حقیقت صحیح نیست که کلاهبرداری هم که جرم جنحهای است آنرا مشمول این قانون قرارندهیم و این اشخاصی را که در این قسمت اخیر نوشتهاند از این قانون بی بهره بگذاریم اینجا است که بنده خواستم از حضور محترم آقایان استدعاکنم که باین اصلاحی که شدهاست رای بدهید (دکتر معظمی – در پیشنهادتان مرقوم فرمودهاید ماده واحده اینطور اصلاح میشود در حالیکه قسمتی از ماده واحده باید باشد) اصلاح میکنم پیشنهاد مینمایم قسمت آخر ماده واحده (دکتر معظمی – باید بنویسید جمله فلان ماده واحده اینطوراصلاح میشود) اجازه بفرمایید پیشنهاد را بنده میخوانم پیشنهاد مینمایم جمله (از محکومین بجرم ارتشا الی در ظرف یکسال تسلیم نمایند بطریق زیر اصلاح شود محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی مقررات این ماده استفاده خواهند نمودکه اصل مال یا قیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم بابوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند.

اخگر – همین بنادری که برای داشتن یک بندر کوچکی مثل آن دول بزرگ دنیا سالها با هم جنگ و ستیز میکنند این بندر بواسطه بی توجهی بحال خرابی افتادهاست که ذکرش اسباب تاثر و تاسف است با اقدامات بسیاری که شدهاست بالاخره تصمیم گرفته شدهاست که بندر بوشهر را بندر آزاد اعلام بکنند برای اینکه تجار بتوانند اجناسشان را وارد بکنند و صادر بکنند و از حیث عشور و انبارداری و عوارض دیگر اجحافی برای آنها نباشد ارزانتر تمام بشود تشویق بشوند و جنس خودشان را وارد بکنند خیلی از این حیث بنده متشکرم و ممنونم و استدعا میکنم که در این موضوع تسریع بشود زیرا تنها راهی که ممکن است باعثآبادی جنوب بشود و این بنادر از حال خرابی بیرون بیایند تهیه وسایل و تدابیری است که بشود تجار جنس وارد بکنند و برای مردم ایجاد کار بکنند (صحیح است) وقتی کسی کاری در یک جایی نداشت البته میتواند در آنجا توقف بکند ولی وقتی ایجاد کار شد میتوانند مردم زندگی بکنند این یک تلگرافی است از بوشهر بامضای دو هزار و پانصد نفر رسیده که امضا کردهاند آنرا قرائت و تقدیم میکنم.

قفسهٔ سینهاش گنجایش بیش از سه کلمه را نداشت. تا پیش از افتتاح گراند هتل، هتلی در تهران وجود نداشت و مسافرانی که به پایتخت ایران سفر می کردند معمولا در کاروانسراهایی که در نقاط مختلف شهر وجود داشت یا خانه های اجاره ای اقامت پیدا می کردند. البته دولت هم باید از هر قسم کوشش در راه تقلیل بودجه و ازدیاد مواد تولیدی مخصوصا توجه به کشاورزی و تشویق صادرات با مطالعه عمیق تر کوتاهی نکند و درعین حال که باید بانهایت علاقه کارنفت را به طوریکه صلاح و مصلحت ملت ایران اقتضا نمایند با حسن تدبیر و خونسردی تعقیب و دنبال کند در فکر کارهای تولیدی و تقویت مالی و اقتصادی کشور طبق نقشه صحیح و ثابت باشد من هیچوقت مایوس نبوده و بلکه امیدوار بوده و هستم که با مختصرتوجهی وضع کشور اصلاح و بهبودی خواهد یافت و مسلما همینکه کار اقتصادی کشور ما سر و صورتی به خود گرفت خریداران نفت که فعلا تحت تاثیر عمال شرکت سابق نفت از خرید نفت ما خودداری میکنند متوجه خواهند شد که احتیاج مالی ما مرتفع شدهاست و با کمال میل به بهای حقیقی و عادلانه نفت ما را خواهند خرید.

طبق محاسبه ایکه بعمل آمده حد متوسط برداشت محصول شتوی ایران در حدود تخمی ۵ الی ۶ تخم تجاوزنمی کند و این کمبود سطح تولید نه زارع را سیر میکند نه مالک را بنده مخبر کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه ازدیاد سهم کشاورزان هستم و با چند نفر از همکاران محترم به تمام نامهها و تلگرافات و نظریات رسیده با کمال دقت رسیدگی و توجه نمودهام مضامین و مفاد همه آنها یکی است و همه از فقدان وسائل و کمبود محصول و بهای نازل محصولات شکایت دارند طبق روزنامهای که جناب آقای وزیر کشاورزی برای من فرستادهاند در ترکیه ۲۸ هزار تراکتور مشغول بکار میباشد و از ۱۹۴۶ به بعد ۲۶ هزار تراکتور به آن کشور وارد شدهاست ولی در ایران حدود ۱۴۰۰ تراکتور که بیش از یکهزار آن از کار افتاده و بقیه هم اسقاط است تجاوز نمیکند سرمایه بانک کشاورزی بسیار ناچیز و کم است باید حتما اضافه شودکه با شرایط مناسب و بهره کم باعتبار محصول به کشاورزان وام داده شود از حسن اتفاق رئیس فعلی بانک کشاورزی آقای مهندس بیات مرد بسیار درست و واردی است و تا حدی اشکالات را مرتفع نمودهاست.

و ته حیاط مستراح و اطاق فراش بغلش و انبار زغال و بعد هم یک کلاس. معلم کلاس دوم کوتاه و خپله بود و به جای حرف زدن جیغ میزد و چشمش پیچ داشت. فایده دوم استفاده ایست که ملت ایران از علوم و صنایع و سرمایه آنها خواهد برد من از آقای دکتر مصدق خواهش دارم باین موضوع توجه مخصوصی فرموده و نظر رجال با تجربه را قبل از اینکه قانون امضا و اجرا گردد جلب نماید تا مانندلایحه قانونی تشویق صادرات که اگر چه من حیث المجموع بسیار مفید میباشد اما معایبی دارد که باید حتما اصلاح گردد و چون وقت کافی نیست نظریات خود را در این خصوص که در واقع نظر هشتاد در صد از بازرگانان صادراتی میباشد مسقتیما به اطلاع ایشان خواهم رسانید.

ریگی – بنده مایل نبودم وقت آقایان نمایندگان را گرفت مزاحم مجلس بشوم ولی چه کنم وظیفه سنگین نمایندگی مردم محروم مجبورم نمود که دردهای آنها را از پشت تریبون مجلس بسمع اولیای دولت برسانم آقایان نماینده محترم نماینده سابق بلوچستان در راه پیشرفت و ترقی آن محل با موقعیتهای مناسب قدمی برنداشته روی این اصل مردم بلوچستان تصمیم گرفتند یک نفر محلی را بوکالت خود انتخاب نمایند با این که ۱۹ سال بود بنده از بلوچستان شدم نمیخواهم با تشریح جریان انتخابات وقت مجلس را بگیرم ولی بنام حق شناسی از موکلین محترم خود ناچارم در این جایگاه مقدس که خانه ملت است عرض کنم مردم رنجدیده بلوچستان باوجودیکه اعمال وکیل سابق جدابرعلیه آنها مبارزه مینمودندحتی باوجود دستوراکید جناب آقای نخستوزیر مبنی برعدم مداخله ماموریت دولت درانتخابات ایران شهر که مرکزانتخابات بودکلیه مامورین دولت جزدادگستری و ثبت اسناد آمار ارتش گمرک حتی روفتگران شهرداری هم بسودوکیل سابق کارمی کردند معهذامقاومت سرسختانه مردم ستمکشیده آنان را مغلوب و منکوب نمود این مردم که اکنون اولین پیروزی خود را طی نمودهاند بنده را در فشار و مضیقه قرارداده و از بنده انجام کارها را میخواهند که واقعا وظیفه قانونی و وجدانی یکنفر نمایندهاست بنده ناچارم در ساحت مجلس شورای ملی عرض کنم وضع تمام شهرستانها خراب است اولیای امور جز تهران بجای دیگر توجهی ندارند در این موقعیت حساس باید دولت بوضع شهرستانها توجه و رسیدگی فروی نمایند وگرنه با وضع کنونی راه تبلیغات سوء برای عمال بیگانه و خیانتکاران باز است اگر توجه نشود حوزه انتخابیه بنده از تمام شهرستانها بدتر است پس از عرض این مقدمه اینکه خواستههای مردم محروم بلوچستان را بعرض آقایان رسانیده و از دولت تقاضای اقدام فوری درباره آنها را دارم.

میدان توپخانه در دوره پهلوی وارد دومین دوره تاریخی خود گردید و در این دوره از آن بیشتر به منظور کارهای اداری استفاده می کردند. کهبد – درپیرامون گزارش سه ماه جناب آقای نخستوزیر که در چند جلسه متوالی در مجلس شورای ملی قرائت گردید با کسب اجازه از همکاران محترم مطالبی بطور اختصار بعرض میرسانم. کهبد – بنده سوالی که پریروز تقدیم کردم عرض کرده بودم راجع به قتل ۲۳ نفراینجا۳ نفرنوشتهاند تمنی میکنم اصلاح بشود. کهبد – با اینکه قبل از تصویب به معرض افکارعامه گذاشته شده معذلک لوایح آزمایشی است که بعدا به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید و در عمل اگر نقایصی پیدا شود ضمن تصویب قطعی درمجلس شورای ملی اصلاح خواهد شد بهر حال بنده بسهم خود از جناب آقای نخستوزیر و سایرآقایانی که دراین خصوص زحمت کشیدهاند تشکرمیکنم.

در خصوص لایحه انتخابات و جدول منضمه متاسفانه در مورد ساوجبلاغ و شهریار مختصر اشتباهی رخ دادهاست باین معنی که جمعیت شهریار و ساوجبلاغ طبق اعلامیه خود دولت که در مجلس قرائت شده در حدود ۱۸۰ هزار نفر است طالقان و ارنگه آن هم اضافه شده که جمعیت کلیه بالغ بر ۳۲۵ هزار نفراست و یکنفر وکیل نمیتواند که احتیاجات مردم را باین کثرت جمعیت تسریع کند حتی طول این حوزه ۱۸۰ کیلومتر (از طالقان الی رباط کریم) و متجاوز از ششصد شهر قصبه قریه مزرعهاست بنده مراتب را خدمت جناب آقای نخستوزیر حضورا عرض و نامهای هم در این خصوص بایشان تقدیم کردم وعده فرمودند مورد توجه قرار خواهند داد از این حیث از ایشان تشکر میکنم.

دکتر بقایی – در جلسه گذشته جناب آقای وزیر اقتصاد چون صورت سوالات بایشان نرسیده بود تقاضا کرده بوند که جواب سوال مربوط بایشان باین جلسه موکول بشود می خواستم خواهش کنم که آقای رئیس در نظرداشته باشند. آقایان این امربا اجرای قوانین ومقررات کشور نیزارتباط خاصی دارد اگرافرادکشور بسهولت نتوانند ازطریق خواندن وشنیدن عضا وقوانین ومقررات کشورخوداطلاع پیداکنندچطورمیتوان انتظاراجرای مقررات راداشت باین جهات است که تصویب این پیشنهاد را ازحضورمحترم آقایان تقاضامیکنم. این شفاخانه به صورت مربعی شکل ساخته شده بود و مساحتی بالغ بر 1000 متر داشت. کمیسیون این اسناد را بررسی نموده فیلم مصاحبه ای را که دانشجویان مزبور با آقای اهرن متهم به عضویت سیا که هم اکنون جزو گروگانها است برای اعضای کمیسیون نمایش داده شد به موجب این اسناد ارتباط آقای خسرو قشقائی با مقامات آمریکائی و سیا در ایران محرز میباشد قسمتی از این ارتباطات به سالها ۱۳۲۸ بر میگردد و قسمتی دیگر به بعد از پیروزی انقلاب و بازگشت آقای خسرو قشقائی به ایران مربوط میباشد آقای قشقائی در این دوره با آقای اهرن تماس و ارتباط داشته است که تا زمان اشغال سفارت و گروگان گیری ادامه داشته است کمیسیون تحقیق این اسناد را بررسی نموده و معتقد است که آقای قشقائی با آقای اهرن جاسوس آمریکا و عضو سیا در ارتباط بوده است اقای اهرن هدف از این ارتباطات را تهیه اطلاعات و گزارشات در موارد زیر بیان کرده است .

شرکتهای تعاونی لازم و مفید است که بوسیله آنها مایحتاج کشاورزان بقیمت مناسب تهیه شود به کارخانجات قند و چغندرکاران باید توجه شود و کشاورزان را تشویق به کشت چغندر نماید که هم کشور از واردات قند بی نیاز گردد و هم کار برای بیکاران تهیه شود برای تشویق کشاورزان و چغندرکاران همیشه در مقابل تحویل چند تن چغندر۸ کیلو قند بقیمت مناسب یعنی ۱۵ ریال فروخته میشد امسال قسمت را ۲۵ و ۱۷ ریال معین کردهاند عدهای از چغندرکاران نزد بنده آمده و از موضوع شکایت داشتند خدمت جناب آقای نخستوزیر شرفیاب شده مراتب را باستحضار ایشان رساندم و فورا دستور فرمودند و آقای مدیر عامل سازمان برنامه هم حضور پیدا کردند بعد از یک سلسله مذاکرات بالاخره برای تشویق چغندرکاران در مقابل تقاضای بنده دستور فرمودند بجای ۸ کیلو قند۱۲ کیلو فروخته شود اگر چه نظر چغندکاران و کشاورزان را تامین نمیکند و از گرانی شکایت دارند ولی از این اقدام جناب آقای نخستوزیر تشکر و امتنان دارم.

دکتر مصباحزاده (مخبرکمیسیون)- در جلسه گذشته آقای دکتر بقایی پیشنهادی که دادند حکایت از این میکرد که متهمینی که محکوم میشوند و حکم آنها قطعی میشود این قانون درباره آنها اجرا بشود مجلس باین پیشنهاد رای نداد پیشنهادی که جناب آقای خلخالی میفرمایند این است که بدون اینکه اشخاص محاکمه بشوند و برای آنها مجازات معین شود همینطور از روی اتهامی که به آنها نسبت دادهاند مجازات را به نصف یا ثلث و ربع تخفیف بدهند و این را آزاد کنند خواستم عرض کنم کسی که متهم است یک کسی است که هنوز معلوم نیست واقعا مرتکب جرم شده یا نشده و ما نمیتوانیم یک کسی که هنوز تکلیفش معلوم نیست درباره او بگوییم مجازات اجرا میشود وقتیکه در باره کسانی که حکم درباره آنها صادرشده ما تردید داریم بطریق اولی درباره کسانی که حکم قطعی صادرنشده و این تردید بیشتراست.

اگر بمن بگویید که این ماده واحده در مورد کسانی است که محکومیتی دارند و فعلا زندانی هستند مجازاتشان معلق میشود هیچ مانعی ندارد که از نظر اتهام هم معلق بشود باین معنی کسانیکه متهم هستند اگر در مورد جنحه ثلت و در مورد جنایت نصف از مدت مجازات مقرره اتهامشان را بدون تعیین تکلیف در زندان ما نه باشند آزاد شوند و در صورتیکه در ظرف پنجسال باز هم باتهام جنحه و جنایت زندانی شوند باتهام قبلی شان باز رسیدگی شود و یکی از آقایان صحبت میکردند برای اینکه رفع اشکال بشود این مطلب را عرض میکنم که نظر آقایان جلب شود میفرمودند که در اتهام ممکن است جرم شخصی را بزرگتر از آنچه که هست جلوه بدهند و وقتی که به دادگاه میرود یا تخفیف قائل میشوند یا اینکه پس از رسیدگی معلوم میشود مرتکب جنحهای شده نه جنایت بنابراین در موقعی که متهم است میگوییم اگر متهم به جنحه یا جنایت یک ثلث یا نصف مدت زندانی را گذراند آزاد بشود این در حقیقت یک فشاری است به ان متهمین در صورتیکه در جواب میتوان گفت کسانی که تا این تاریخ زندانی هستند که یک ثلت در جنحه و نصف مدت را در جنایت زندانی شده باشند آزاد میشوند و کسانی که تا این تاریخ آزاد شدهاند شامل نمیشود اگر چنانچه برخلاف حقیقت جرمشان را بزرگ جلوه دادهاند که در محکمه کمتر از آنچه ادعا شده درباره شان حکمی صادرشود که آنها مدت محکومیت را در زندان بودهاند یعنی این تنها در مورد کسانی که متهم هستند و بدون تعیین تکلیف و صدور حکم تاکنون زندانی هستند شامل میشود باز تصدیق میفرمایید که وقتی مجرمینی که حکم قطعی برایشان صادرمی شود و محکومیتشان قطعی است آزاد میکنیم بطریق اولی متهمی را که بدون صدورحکم و بلاتکلیف هستند اینها را هم باید آزاد کنیم.

مالک زمین با این شرط آن را برای ساخت استادیوم ارائه کرده بود که نام اش را بر روی آن بگذارند و به این ترتیب تا سال 60 نام امجدیه بر روی این ورزشگاه قرار داشت. در واقع چون امیرکبیر مدتی قبل به مسکو و استانبول سفر کرده بود می دانست که میدان مرکزی در این شهرها چه اهمیت و نقشی دارد ، به همین دلیل تصمیم گرفت که ساخت و سازهایی در آن انجام شود. محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم یا بوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند.

اخگر – قریب چهل سال قبل که جنگ بین المللی اول درگیر بود عساکر دولت انگلیس با اینکه کشور ما بیطرف بود به بوشهر حمله آورند و بوشهر را اشغال کردند مردم رشید و دلاور شهرستان بوشهر قریب ۳ سال در یک دشت همواره با نداشتن هیچگونه وسایل با ارتش متجاوز جنگیدند و در این راه واقعا از حیث شجاعت و دلیری موجب افتخار تاریخی ایران شدند بعد از این واقعه عمال استعماری که دولت انگلیستان یکی از جهت انتقام گرفتن از این مردم رشید و یکی هم از جهت اینکه برای شرکت نفت سابق کارگر ارزان قیمت لازم بود چنان وسایل خرابی این شهرستان را فراهم آورند که بجای اینکه همه جا توسعه و ترقی پیدا کردهاست روزبروز برخرابی این شهرستان افزوده و حال صورتی پیدا کردهاست که این بنادر بحال مخروبه افتادهاست.

دیدگاهتان را بنویسید